REGULAMIN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
MEET THE MASTERS

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Definicja i dostępność szkolenia.

MTM Study Club to szkolenie dla lekarzy zajmujących się implantologią i implantoprotetyką. Wziąć udział w niej mogą lekarze stomatolodzy, ortodonci, protetycy i chirurdzy stomatologiczni, studenci, którzy chcą dokształcić się w zakresie implantologii, implantoprotetyki i zarządzania tkanką miękką i twardą wokół implantu, jak i radzenie sobie z sytuacjami powikłań takich jak periimplantitis.

Kurs odbywa się w języku polskim. Celem Kursu jest pogłębienie wiedzy z zakresu implantologii.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z filozofią i koncepcją leczenia reprezentowaną przez Stowarzyszenie Implant Masters Poland w dziedzinie implantologii, implantoprotetyki . Osobą odpowiedzialną za ustalenia planu kształcenia jest dr n. med. Monika Pordes M.Sc.

2. Forma kształcenia.

Szkolenie organizowane w terminie 16.03 .202 4r. od godziny 9:00 do 16:00

3. Tematyka szkolenia
 
– dr n. med. Andrzej Szwarczyński / lek. stom. Sławomir Pastor
 
Ewolucja Leczenia implantologicznego, poglądy, mity, teraźniejszość. Augmentacja czy implantacja oszczędzająca?
 
– lek. stom. Rafał Przybylski
 
Powikłania w leczeniu implantologicznym
 
– lek. dent. Michał Kozicki
 
Regeneracja kości materiałem allogennym w zastosowaniu klinicznym.
 
4. Zakończenie szkolenia.
 
Aktywne uczestnictwo w K ursie zostanie potwierdzane zaświadczeniem podpisanym przez Zarząd Stowarzyszenia IMP oraz wykładowcę.
 
5. Certyfikaty.
 
Uczestnik szkolenia po zakończeniu otrzyma zaświadczenie uczestnic twa w MTM Study Club III organizowanym przez Stowarzyszenie Implant Masters Poland. Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA
 
1. Zgłoszenie uczestnictwa.
 
Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji następuje poprzez formularz rejestracyjny umieszczony na stronie www. mtm – studyclub .pl
Płatność należy dokonać od razu przy rejestracji na kurs . W przypadku niedokonania płatności rejestracja nie zostanie ukończona, a uczestnik nie zostanie zapisany.
 
W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie koszty uczestnictwa nie są zwracane przez Organizatora.
Po zarejestrowaniu wpłaty na rachunku bankowym Stowarzyszenia Implant Masters Poland, zostanie wysłane do Kupującego potwierdzenie uczestnictwa w konferencji w wersjie elektronicznej na adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 
2. Opłata za udział
 
Cena uczestnictwa: 850 zł
 
3. Lokalizacja Kon gresu
 
Novotel Warszawa Centrum Ul. Marszałkowska 94/98 , Warszawa
 
4. Zmiany w terminach i programie.
 
Stowarzyszenie Implant Masters Poland w wyjątkowych sytuacjach zastrzega sobie zmianę programu (która nieznacznie odbiegałaby od planowanego programu). W takim przypadku uczestnicy otrzymują zawiadomienie na wskazany adres korespondencyjny, e-mailowy, nr telefonu. Wszelkie roszczenia wobec Stowarzyszenia Implant Masters Poland , a w szczególności roszczenia o odszkodowanie lub zwrot poniesionych kosztów z powodu zmiany terminu szkolenia są wykluczone.
 
5. Ochrona danych osobowych
 
 1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych
  osobowych przez Stowarzyszenie Implant Masters Poland, zgodnie z ustawą z dnia 29
  sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm .).
 2. Administratorem Danych Osobowych jest: Stowarzyszenie Implant Masters Poland z siedzib ą
  przy ul. Jana Pawła II 27, 00 – 867 Warszawa
 3. Uczestnika dane pozyskujemy podczas zapisywania się na szkolenie i będziemy przetwarzać z
  następujących kategorii:​
  – Podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, NIP, adres – w celu wystawienia faktury /
  rachunku – dane te udostępnimy księgowym w celu realizacji obowiązk ó w księgowych i
  podatkowych . Telefon, e – mail – w celu kontaktowania się z Uczestnikiem w zakresie
  szkolenia .
 4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom ani poza teren – Polski / UE/ Europejskiego
  Obszaru Gospodarczego.
 5. Dane pozyskane w celu wykonania umowy o szkolenie przechowywane będą przez okres 5
  lat. W sytuacji, gdy została wyrażona zgod a na przetwarzanie danych dane będziemy
  przechowywać do czasu odwołania zgody.
 6. Uczestnikowi przysługują prawa:
  – Uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy dane osobowe , a jeżeli ma to miejsce do
  uzyskania dostępu do tych danych po weryfikacji tożsamości
  – Prawo dostępu do swoich danych
  – Do informacji o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania osoby
  – O planowanej zmianie celu przetwarzania,
  – Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych
  – Prawo do bycia zapomnianym
  – Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  – Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 7. W każdej chwili może Uczestnik cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych – cofnięcie
  zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, kt ó rego dokonaliśmy na
  podstawie zgody przed wycofaniem.
 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; Jeżeli Uczestnik uważ a, że przetwarzamy
  jego dane osobowe niezgodnie z prawem, może złożyć skarg ę do organu nadzorczego .
 9. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
  wizerunku przez Organizatora , poprzez publikację ich na stronie internetowej oraz na naszym
  profilu na Facebooku i/ lub Instagramie , na stronie www.implantmasterspoland.pl .

6. Postanowienia końcowe

W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.